ชื่อบทความ
ตำราเรื่อง การออกแบบและบริหารฐานข้อมูล
ชื่อนักวิจัย
วิลัยพร
ชื่อเวที / วารสาร
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 4/2560
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
30 มีนาคม 2560
ปี ที่เผยแพร่
2560
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: