ชื่อบทความ
Training Curriculum Development on Information Technology to Enhance Local Community Products in Ratchaburi: a Community-Based Participatory Study
ชื่อนักวิจัย
วิลัยพร
ชื่อเวที / วารสาร
International Journal of the Computer, the Internet and Management Vol.27 No.3 (September-December, 2019) pp.27-32
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ปี ที่เผยแพร่
2562
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับนานาชาติ
ไฟล์งานวิจัย: