ชื่อบทความ
สัมประสิทธิ์การลดลอนเชิงมวลภาคตัดขวางเชิงอะตอมและอิเล็กตรอนของวัสดุทันตกรรมเรซินคอมโพสิตและฟันปลอม
ชื่อนักวิจัย
ฐนสพล
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2561
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadสัมประสิทธิ์การลดลอนเชิงมวลภาคตัดขวางเชิงอะตอมและอิเล็กตรอนของวัสดุทันตกรรมเรซินคอมโพสิตและฟันปลอม.pdf