ชื่อบทความ
การศึกษาผลตอบแทนการปลูกข้าวเกษตรแบบอินทรีย์ เกษตรแบบเคมี และเกษตรแบบผสม ในจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้ทฤษฎีเกม
ชื่อนักวิจัย
สุรีรัตน์ ธนวัฒน์ กิตติชัย กมลวรรณ
ชื่อเวที / วารสาร
ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64)
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
มีนาคม 2564
ปี ที่เผยแพร่
2564
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download22. ผลตอบแทนการปลูกข้าวเกษตรแบบอินทรีย์ (อ.สุรีรัตน์).pdf