ชื่อบทความ
Photocatalytic Antibacterial Activity of TiO2 Thin Films by Spray Pyrolysis Technique
ชื่อนักวิจัย
ประพนธ์
ชื่อเวที / วารสาร
Key Engineering Materials Vols. 675 - 676 (2016) pp. 189 - 192
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ก.ค. 2559
ปี ที่เผยแพร่
2559
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับนานาชาติ
ไฟล์งานวิจัย: