ชื่อบทความ
การระบุตัวตนโคนมพันธุ์โฮลสไตน์ขณะแสดงอาการเป็นสัดโดยการถูกปีนทับด้วยเทคนิค Scale Invariant Feature Transform
ชื่อนักวิจัย
วัชระ
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 11 ธันวาคม 2562 มรภ.หมู่บ้านจอมบึง
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ปี ที่เผยแพร่
2562
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: