ชื่อบทความ
Development of Management System for Mobile Learning Application on Android (OS) Tablets : Participatory Enhancement of Local Teachers; Competency
ชื่อนักวิจัย
วิลัยพร
ชื่อเวที / วารสาร
วารสาร International Journal of the Computer, The Internet and Management (IJCIM) ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม –เมษายน 2558 (TCI กลุ่ม 1)
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ม.ค. 2558
ปี ที่เผยแพร่
2558
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับนานาชาติ
ไฟล์งานวิจัย: