ชื่อบทความ
กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจที่พักในจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
ยุพา
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
16-17 ก.พ. 2560
ปี ที่เผยแพร่
2560
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: