ชื่อบทความ
มาตรฐานแรงงานของผู้สูงอายุเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตวัยเกษียณ
ชื่อนักวิจัย
ชดาทิพ
ชื่อเวที / วารสาร
ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 วันที่ 1 มี.ค. 2564
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
มีนาคม 2564
ปี ที่เผยแพร่
2564
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: