ชื่อบทความ
ผลของผงหินยางมะตอยที่ใช้เป็นสารตัวเดิมในยางธรรมชาติเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกลของกระเบื้องยางปูพื้น
ชื่อนักวิจัย
ประพนธ์
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2559 จังหวัดเพชรบูรณ์
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
21 ก.ค. 2559
ปี ที่เผยแพร่
2559
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadตีพิมพ์เผยแพร่ อ.ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย.pdf