ชื่อบทความ
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางพัฒนาการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
ธีร์วรา
ชื่อเวที / วารสาร
วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
กันยายน 2563
ปี ที่เผยแพร่
2563
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download2.5 - 9 อ.ดร.ธีร์วรา สุตัณฑวิบูลย์ TCI 2.pdf