ชื่อบทความ
Prevalence and genetic diversity of Ana plasma marginale infections in water buffaloes in Northeast Thailand
ชื่อนักวิจัย
นันทิยา
ชื่อเวที / วารสาร
วารสาร J Top Med Parasitol.201538 : 9-16. Available online at http://www.mahidol .ac.th/ptat
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
มิ.ย. 2558
ปี ที่เผยแพร่
2558
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับนานาชาติ
ไฟล์งานวิจัย: