ชื่อบทความ
Photon Interaction Study on Building Materials in Thailand for Radiation Shielding Materials Application
ชื่อนักวิจัย
ฐนสพล
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th International Conference on Sciences and Social Science 2014 : Integrated Creative Research for Local Development toward the ASEAN Economic Community (ICSSS 2014) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
18 ก.ย. 2557
ปี ที่เผยแพร่
2557
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับนานาชาติ
ไฟล์งานวิจัย: