ชื่อบทความ
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ ร่วมมือด้วยเทคนิค TGT กับการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น (5 STEPs) ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) จังหวัดราชบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชื่อนักวิจัย
เยาวเรศ
ชื่อเวที / วารสาร
ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64)
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
มีนาคม 2564
ปี ที่เผยแพร่
2564
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download16.เลขยกกำลัง ม.1 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา (อ.เยาวเรศ).pdf