ชื่อบทความ
การใช้เทคนิครีนาวน์เพื่อคัดเลือกโคพันธุ์กำแพงแสน
ชื่อนักวิจัย
วัชระ อรญา สมิต
ชื่อเวที / วารสาร
ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64)
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
มีนาคม 2564
ปี ที่เผยแพร่
2564
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download2. การใช้เทคนิครีนาวน์เพื่อเลือกโคกำแพงแสน (วัชระ).pdf