ชื่อบทความ
การศึกษาความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขาขลุงโดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของนิทานพื้นบ้าน
ชื่อนักวิจัย
สงวนศรี
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 8
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
22 มิถุนายน 2561
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadการศึกษาความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขาขลุงโดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของนิทานพื้นบ้าน.pdf