ชื่อบทความ
การสร้างเกมคอมพิวเตอร์แบบแคชชวลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการคิดแบบอัลกอริทึม
ชื่อนักวิจัย
อ.สถาพร
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2561
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadการสร้างเกมคอมพิวเตอร์แบบแคชชวลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการคิดแบบอัลกอริทึม.pdf