ชื่อบทความ
Analyze Costs and Financial Return of Phoenix Oyster Mushroom Cultivation Process of Farmers in Pakchong Sub-district Chombueng District Ratchaburi Province
ชื่อนักวิจัย
ยุพา
ชื่อเวที / วารสาร
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (Scopus Q4) ISSN 1309-4653 20 April 2021 Vol.12 No.8
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
เมษายน 2564
ปี ที่เผยแพร่
2564
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับนานาชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download2.5-15 ผศ.ยุพา สะรุโณ หลักฐาน การตีพิมพ์ ระดับ .pdf