ชื่อบทความ
ศึกษาปริมาณของเส้นใยหญ้าคาที่ส่งผลต่อสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติ
ชื่อนักวิจัย
ประพนธ์
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2561
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadศึกษาปริมาณของเส้นใยหญ้าคาที่ส่งผลต่อสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติ.pdf