ชื่อบทความ
การศึกษาความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษและตความสนใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู กรุงเทพมหานครโดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของนิทาน
ชื่อนักวิจัย
สงวนศรี
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 8
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
22 มิถุนายน 2561
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadการศึกษาความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษและตความสนใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู กรุงเทพมหานคร.pdf