ชื่อบทความ
นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชื่อนักวิจัย
ชฎาพร
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2558
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
26 พ.ย. 2558
ปี ที่เผยแพร่
2558
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: