ชื่อบทความ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ของแมลงวันดูดเลือดในฟาร์ม ปศุสัตว์ อ.เมือง จ.ราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
นันทิยา
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มี.ค. 2559
ปี ที่เผยแพร่
2559
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadนันทิยา แซ่เตียว.pdf