ชื่อบทความ
โรงเรียนควาย: การจัดการชุมชนท่องเที่ยววิถีชาวนาไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
ภาณิกานต์
ชื่อเวที / วารสาร
วารสารรัตนปัญญา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ก.ค. - ธ.ค. 63) TCI ฐาน 2
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ธันวาคม 2563
ปี ที่เผยแพร่
2563
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: