ชื่อบทความ
เงื่อนไขที่จำเป็นและเพียงพอสำหรับการใส่รูปสามเหลี่ยมหน้ำจั่วลงในรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่า มุมเท่า
ชื่อนักวิจัย
อนุสรา กรรณิการ์ สุภาพิมล อรอุมา
ชื่อเวที / วารสาร
ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64)
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
มีนาคม 2564
ปี ที่เผยแพร่
2564
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download24. เงื่อนไขที่จำเป็นและเพียงพอสำหรับการใส่รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วฯ (อ.อนุสรา).pdf