ชื่อบทความ
Combination of Superheated Steam Explosion and Alkaline Autoclaving Pretreatment for Improvement of Enzymatic Digestibility of the Oil Palm Tree Residues as Alternative Sugar Sources
ชื่อนักวิจัย
เสาวณีย์
ชื่อเวที / วารสาร
Waste and BiomassValorization Published
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
24 April 2018
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับนานาชาติ
ไฟล์งานวิจัย: