ชื่อบทความ
ศึกษาสภาวะการสกัดเซริซินของ Bombyxmori ด้วยน้ำขี้เถ้าจากแกลบและชานอ้อย
ชื่อนักวิจัย
ณิชากร
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มี.ค. 2558
ปี ที่เผยแพร่
2558
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: