ชื่อบทความ
การสำรวจข้อมูลชั้นดินในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเพื่องานออกแบบฐานรากตื้น
ชื่อนักวิจัย
ราชศักดิ์
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการวิศวกรรม โยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 วันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2559
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
28 มิ.ย. 2559
ปี ที่เผยแพร่
2559
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: