ชื่อบทความ
ผลการใช้หอยเชอรี่ป่นในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตไข่และค่าโลหิตวิทยาของนกกระทาญี่ปุ่น
ชื่อนักวิจัย
พุทธพร นิชนันท์
ชื่อเวที / วารสาร
ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 19 แก่นเกษตร ปีที่ 46 ฉบับพิเศษ 1
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
29-30 มกราคม 2561
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadผลการใช้หอยเชอรี่ป่นในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตไข่และค่าโลหิตวิทยาของนกกระทาญี่ปุ่น.pdf