ชื่อบทความ
การแยกและคัดเลือกเชื้อไธโอบาซิลลัสที่สามารถลดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟต์ในถังหมักก๊าซชีวภาพ
ชื่อนักวิจัย
ศุภลักษณ์
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2561
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadการแยกและคัดเลือกเชื้อไธโอบาซิลลัสที่สามารถลดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟต์ในถังหมักก๊าซชีวภาพ.pdf