ชื่อบทความ
ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการกับผลการปฏิบัติงาน ของทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชื่อนักวิจัย
ชฎาพร
ชื่อเวที / วารสาร
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีที่ 4 ครั้งที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
2558
ปี ที่เผยแพร่
2558
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: