ชื่อบทความ
การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ชื่อนักวิจัย
วิชิตา
ชื่อเวที / วารสาร
ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64)
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
มีนาคม 2564
ปี ที่เผยแพร่
2564
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download3. การพัฒนาเว็บไซด์ ปชส.สาขาวิทย์ฯคอม (ดร.วิชิตา).pdf