ชื่อบทความ
การจัดเส้นทางเดินรถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายสินค้า: กรณีบริษัทขนส่งผลิตภัณฑ์เครื่องนอน
ชื่อนักวิจัย
โชติ
ชื่อเวที / วารสาร
ประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64)
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
มีนาคม 2564
ปี ที่เผยแพร่
2564
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: