ชื่อบทความ
การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเชิงวิชาการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
ชื่อนักวิจัย
สุรางค์
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย” ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
20 พ.ค. 2558
ปี ที่เผยแพร่
2558
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: