ชื่อบทความ
รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ของผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงต่อโรคความตันโลหิตสูง ในชุมชนบ้านนาขุนแสน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
ณิภารัตน์
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2560
ปี ที่เผยแพร่
2560
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadรูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงต่อโรคความตันโลหิตสูงในชุมชนบ้านนาขุนแสนอำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรี.pdf