ชื่อบทความ
การวิเคราะห์โครงสร้างสารในสบู่ดำด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรด
ชื่อนักวิจัย
วราภรณ์ ศศิธร วันทนา
ชื่อเวที / วารสาร
ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64)
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
มีนาคม 2564
ปี ที่เผยแพร่
2564
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: