ชื่อบทความ
ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อ Anaplasma Marginale ในโคเนื้อในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี
ชื่อนักวิจัย
นันทิยา
ชื่อเวที / วารสาร
สัตวแพทย์มหานครสาร ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ก.ค. 2558
ปี ที่เผยแพร่
2558
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: