ชื่อบทความ
ผลการปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์ สายวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชื่อนักวิจัย
ชฎาพร
ชื่อเวที / วารสาร
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ปีที่ 6
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
มกราคม - มิถุนายน 2560
ปี ที่เผยแพร่
2560
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: