ชื่อบทความ
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH และปริมาณสารประกอบฟีนอลรวม ในข้าวไร่ภาคตะวันตกของไทย
ชื่อนักวิจัย
ณิชากร
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2559
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
26 พ.ย. 2559
ปี ที่เผยแพร่
2559
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: