ชื่อบทความ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชื่อนักวิจัย
ชฎาพร
ชื่อเวที / วารสาร
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 7 ฉบับพิเศษ ตุลาคม 2558
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
26 พ.ย. 2558
ปี ที่เผยแพร่
2558
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: