ชื่อบทความ
The development of the relationship model of causal factors affecting the financial report quality and financial success of small and medium sized hotel business in Thailand
ชื่อนักวิจัย
ยุพา
ชื่อเวที / วารสาร
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (Scopus Q4) ISSN 1309-4653 20 April 2021 Vol.12 No.8
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
เมษายน 2564
ปี ที่เผยแพร่
2564
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับนานาชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download2.5-16 ผศ.ยุพา สะรุโณ หลักฐาน การตีพิมพ์ ระดับ .pdf