ชื่อบทความ
บทบาทการเผยแพร่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
เนตรตะวัน
ชื่อเวที / วารสาร
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadบทบาทการเผยแพร่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี.pdf