ชื่อบทความ
Improving the mechanical properties of rubber floor tiles by rock powder particle as filler in natural rubber
ชื่อนักวิจัย
ประพนธ์
ชื่อเวที / วารสาร
ScienceDirect
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
2018
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับนานาชาติ
ไฟล์งานวิจัย: