ชื่อบทความ
การสร้างแบบฝึกทักษะวิชาทัศนศิลป์ เรื่องการพิมพ์ภาพเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการพิมพ์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีย์
ชื่อนักวิจัย
ชัชวาล
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2560
ปี ที่เผยแพร่
2560
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadการสร้างแบบฝึกทักษะวิชาทัศนศิลป์เรื่องการพิมพ์ภาพเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการพิมพ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีย์.pdf