ชื่อบทความ
Luminescence and light yield of (Gd2 Y) (Ga3 Al2) O12 : Pr3+ single crystal scintillators
ชื่อนักวิจัย
ประพนธ์
ชื่อเวที / วารสาร
The 18th International Conference on Crystal Growth and Epitaxy ระหว่างวันที่ 7-12 กรกฎาคม 2559 ณ ประเทศญี่ปุ่น
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ปี ที่เผยแพร่
2559
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับนานาชาติ
ไฟล์งานวิจัย: