ชื่อบทความ
The Development of a Model to Predict Marbling Score for fattening KamphaengSaen Beef Breed Using Data Mining
ชื่อนักวิจัย
วัชระ
ชื่อเวที / วารสาร
International Joint Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing iSAI-NLP 2019 October 30-November 1, 2019 จ.เชียงใหม่
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ปี ที่เผยแพร่
2562
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับนานาชาติ
ไฟล์งานวิจัย: