ชื่อบทความ
การวัดทักษะทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
ยุพา
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
15-16 กุมภาพันธ์ 2561
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadการวัดทักษะทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดราชบุรี.pdf