ชื่อบทความ
Capsaicinoid, B- Carotene, Total Polyphenols and Color Attributes of Dried Capsicum Varieties Grown along Thai-Myanmar Border
ชื่อนักวิจัย
ชนกภัทร
ชื่อเวที / วารสาร
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
พฤศจิกายน 2559
ปี ที่เผยแพร่
2559
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: