ชื่อบทความ
การใช้ประโยชน์จากเถ้าปาล์มและอนุภาคผงหินเป็นสารตัวเดิมในยางธรรมชาติเพื่อปรับปรุงสมบัติเชิงกล
ชื่อนักวิจัย
ประพนธ์
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 "ราชมงคลสร้างสรรค์กับนวัตกรรมที่ยั่งยืนสู้ประเทศไทย 4.0"
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
8-9 สิงหาคม 2560
ปี ที่เผยแพร่
2560
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: