ชื่อบทความ
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอก 5 สายพันธุ์ ในจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
ณิชากร
ชื่อเวที / วารสาร
เวทีประชุมวิชาการระดับชาติ เพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
23 ส.ค. 2557
ปี ที่เผยแพร่
2557
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: