ชื่อบทความ
JUNGCK-TYPE FIXED POINT THEOREM IN 0-COMPLETE PARTIAL b (s)-METRIC SPACES
ชื่อนักวิจัย
ภูมินทร์
ชื่อเวที / วารสาร
Thai Journal of Mathematics Vol. 18, No.1 (2020) Pages 104-112
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ปี ที่เผยแพร่
2563
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: